KONTAKTY

Group Construction s.r.o.

tel: 0905 535 911

servis@groupconstruction.cz

» Servisní Podmínky
Smlouva o Dílo (o opravě)

UPOZORNĚNÍ: Jelikož nabízené služby a sortiment nejsou určeny pro koncového spotřebitele, neprodáváme náhradní díly ani neopravujeme řídicí jednotky používané v automobilech pro fyzické osoby - nepodnikatele.


Odůvodnění: Povaha a charakter nabízených služeb a náhradních dílů vyžaduje odbornou způsobilost v dané oblasti a dílenské vybavení na vysoké úrovni.
Nejedná se tedy o spotřebitelskou smlouvu.

Úvod:

 • Provozovatel web stránky www.groupconstruction.cz je společnost Group Constructiom s.r.o, se sídlem na Sv. Ladislava 112, Košice 040 14, IČO: 50233831 (dále jen "provozovatel") nie je plátcem DPH.

 • Upozorňujeme, že ceny uvedené u jednotlivých opravách jsou informativní, protože každá oprava je individuální.

 • Po kliknutí na ikonu KOUPIT se k ceně za opravu zařízení připočítá cena za dopravu a způsob platby.

 • Klien si sám vybírá způsob dopravy a způsob platby přičemž má zobrazeny i jednotlivé ceny za služby.

 • Závaznou cenou je cena specifikována v Zálohové faktuře, která slouží jako potvrzení přijaté objednávky.

 

Objednání diagnostiky a opravy:

 • Odesláním objednávky vybraného servisního úkonu zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s provedením Diagnostiky na výrobku za poplatek uvedený v Zálohové faktuře pro účely zjištění skutečné ceny za Opravu.

 • Po odeslání objednávky zákazník obdrží potvrzení objednávky. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do servisního systému. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nebude doručena kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu kontaktujte provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na případné odmítnutí objednávky (servisního úkonu) a to do 30 dnů od jejího doručení.


Zpracování objednávky:

 • V případě nejasností má provozovatel, resp. jeho zástupce nebo jeho zaměstnanec, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.


Způsoby platby:

 • Bankovním převodem - při platbě bankovním převodem, zašlete příslušnou částku podle zálohové faktury na účet vedený ve VÚB Bance. Pokud posíláte peníze z jiných finančních ústavů, platba bude připsána na náš účet se zpožděním (ze zákona do 2 pracovních dnů).Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání částky na účet společnosti Group Construction s.r.o. Při platbě bankovním převodem je variabilní symbol součástí přílohy e-mailu jako číslo faktury.


Termín opravy:

 • Většinu oprav realizujeme do 14 pracovních dnů od uhrazení zálohové faktury nebo podle rýchloservisného příplatku. V případě, že během opravy zjistíme nedostatek náhradních dílů nebo jiné nepředvídatelné okolnosti, budeme Vás kontaktovat e-mailem. Nedohodne-li se na změněných podmínkách, smlouva o opravě věci zaniká a kupující je povinen zaplatit společnosti Group Construction s.r.o. cenu za již vykonané práce a náhradu vzniklých nákladů. Servis si splní povinnost předáním zboží do rukou přepravce.


Náklady na dopravu:

 • Využití služby Objednávka Dopravy platí pouze v případě nové objednávky, náklady na doručení k nám do servisu hradí společnost Group Construction s.r.o.

 • Tato služba se rovněž nevztahuje na dopravu v rámci reklamace.

 • Pokud je objednané provedení opravy přímo v místě zákazníka, hradí zákazník náklady na cestovné servisního technika na místo opravy a zpět 0,40 € za 1 km.


Platební podmínky, podmínky vyzvednutí zboží zákazníkem a jeho prodej:

 • Na cenu provedené diagnostiky případně i opravy je vystavena Zálohová faktura. Cena za diagnostiku případně i opravu je splatná do 7 dnů. Účetní doklad bude vystaven do 15 dnů od uhrazení zálohové faktury.

 • Provozovatel není povinen realizovat opravu ani vydat zařízení zákazníkovi, dokud zákazník nezaplatí za diagnostiku případně dohodnutou cenu opravy.

 • Pokud si kupující nepřevezme opravený výrobek do 30 pracovních dnů od obdržení výzvy, že výrobek je opraven ak dispozici ke stažení, začíná běžet nebo pokračuje záruční doba dnem, kdy provozovatel informoval kupujícího o této skutečnosti e-mailem nebo telefonicky.

 • Pokud zákazník nezaplatí splatnou cenu opravy a zároveň i proto si nepřevezme opravené zařízení ve lhůtě jednoho měsíce ode dne následujícího po dni splatnosti ceny opravy, přechází na něj v důsledku tohoto prodlení nebezpečí škody na zařízení a může mu vzniknout sankční poplatek za uskladnění 1,00 € bez DPH za každý i započatý den uskladnění. Po uplynutí šesti měsíců od doby výše uvedené je provozovatel oprávněna zařízení prodat.

 • Pokud dojde k prodeji nevyzvednuté a nezaplacených zařízení, je provozovatel oprávněn ponechat si z výtěžku prodeje částku odpovídající splatné ceně opravy, poplatku za uskladnění a nákladů spojených s prodejem zboží. Zbytek získaného výtěžku je povinna zákazníkovi k jeho žádosti uhradit.


Způsob doručení zboží:

 • Slovenská poštou

 • Osobní odběr - opravené zboží je možné si vyzvednout i osobně na adrese kancelář Rázusova 47, 040 03 Košice a to během pracovních dní po telefonické dohodě na telefonním čísle 0905 535 911.

Převzetí zboží:

 • Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží av případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout nebo dopravce požádat o doručení další pracovní den a mezitím problém konzultovat s provozovatelem.


Záruka na opravu a opakovaná záruční oprava:

 • Na provedenou opravu poskytujeme záruku 3, 6 nebo 12 měsíců.Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným používáním výrobků.Reklamace je podmíněna prokázáním téže závady na opravovaném zboží (pokud to typ nebo stav zařízení či zboží umožňuje), čehož důkazem je výpis z Diagnostického zařízení, vyhotovený v autorizovaném servisu ještě před odesláním do opravypo realizované opravě.

 • Záruční opravy se provádějí bezplatně.

 • Na díly dodané při opravě poskytujeme záruku 12 měsíců pro klienty ve smyslu Obchodního zákoníku. V případě, že se vada dílu dodaného při opravě vyskytne v záruční době, bude vadný díl zákazníkovi bezplatně vyměněn (včetně bezplatné práce pro výměnu dílu).

 • Obsahem takto poskytnuté záruky za opravu a za díl dodaný při opravě je pouze právo na bezplatné odstranění vad (práce a materiálu), na které se záruka vztahuje, a které se během takové záruční doby na zařízení vyskytnou.

 • Záruka za opravu a za díl dodaný při opravě se nevztahuje na závady způsobené cizím zásahem, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním nebo dopravou.

 • V případě, že by došlo k poškození, ztrátě nebo zničení zařízení převzatého do opravy, uhradí provozovatel vzniklou škodu ve výši zůstatkové hodnoty zařízení v době poškození, ztráty nebo zničení, a to v eurech nebo po dohodě se zákazníkem vydáním náhradního zařízení.

 • Dnem, kdy si zákazník uplatňuje u provozovatele právo z odpovědnosti za vady zařízení, se pozastaví běh záruční doby. Záruční doba na zařízení zůstává pozastavena až do té doby, kdy byl zákazník po skončení opravy povinen zařízení převzít.


Za neoprávněnou reklamaci v záruční době se považuje stav:

 • pokud došlo k poškození záruční plomby nebo laku;

 • pokud došlo k nesprávnému připojení nebo nesprávným používáním ze strany zákazníka;

 • pokud závada byla způsobena mechanickým nebo elektromechanickým přetížením dílů;

 • pokud škoda byla způsobena vyšší mocí, jako jsou blesky, záplavy...;

 • záruka se nevztahuje na opotřebení dílů, jako jsou CCFL lampy, žárovky, led diody;

 • pokud došlo k neodbornému a / nebo nesprávnému užívání výrobku nebo k jeho užívání v rozporu s návodem k použití nebo charakterem výrobku;

 • pokud vada výrobku vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením výrobku do provozu;

 • pokud došlo k zásahu do výrobku jinou osobou než servisním technikem Group Construction s.r.o;

 • byl-li výrobek skladován nebo používán mimo předepsaného teplotního rozsahu definovaného v návodu k použití;

 • pokud byl výrobek vystavován vlivům nepříznivého počasí (sníh, déšť, slunce apod..), pokud tento nebyl přímo výrobcem předurčen pro použití v takovém prostředí;

 • li při uplatňování záruční opravy nebyl předložen výpis z Diagnostického zařízení, vyhotovený v autorizovaném servisu ještě před odesláním do opravy a po realizované opravě;

 • pokud jsou vady výrobku projevem jeho běžného opotřebení nebo poškození.

 • V takových případech je provozovatel oprávněn si vyúčtovat poplatek za vynaložené náklady (účtujeme cenu jako za diagnostiku) a zákazník je jejich povinen uhradit.


Odpovědnost za ztrátu dat:

 

 • Provozovatel neodpovídá za ztrátu dat v zařízení, které převzal do opravy.

 • Před předáním nebo odesláním zboží na opravu je zákazník povinen provést zálohování dat z tohoto zařízení na své vlastní záložní kopie.Pokud zákazník neprovedl takové zálohování dat, je povinen na tuto skutečnost upozornit provozovatele.

 • Na základě objednávky zákazníka provede provozovatel zálohování dat na záložní kopie a náklady spojené s pořízením záložních kopií budou zákazníkovi účtovány a připočítány k ceně opravy.

 

Podmínky vrácení peněz:

 • Za diagnostiku (rozebrání a poskládání zařízení, nerentabilní oprava, zařízení není možné opravit) a dopravní náklady provozovatel peníze nevrací. V případě opakované záruční opravy je možné požádat o vrácení peněz za opravu a použitý materiál.


Ochrana osobních údajů:

 • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb a směrnice 95/46/ES a GDPR. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli.

 • Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze.


Ochrana autorských práv:

 • Veškeré informace publikované na stránce www.groupconstruction.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na stránce uvedeny, mohou být chráněny dalšími jinými právy dotčených osob. Jakákoli část stránky www.groupconstruction.cz nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Výjimku tvoří soubory a texty určené pro tisk.


Upozornění:

 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit obrázky, parametry, texty a pod. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou být odlišné od skutečné podoby výrobku.

 • Zároveň provozovatel neručí za technické specifikace a popisy zboží, které mohou být přebírány od dodavatelů, výrobců a mohou obsahovat drobné odchylky.

 • Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. Jakákoliv změna bude zákazníkům oznámena na stránkách www.groupconstruction.cz


Aktualizováno 01. 04. 2016

OGNkYW