KONTAKTY

Group Construction s.r.o.

tel: 0905 535 911

servis@groupconstruction.cz

» Prohlášení o Ochraně Soukromí
Ochrana Osobných Údajú

1. Společnost Group Construction s.r.o., se sídlem Sv. Ladislava 112, 040 14 Košice, IČO:50233831, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, Vložka číslo: 38815/V (dále jen "Group Construction s.r.o.") respektuje soukromí návštěvníků a uživatelů svých internetových stránek, včetně stránek umístěných na doméně star-life.sk (dále jen "internetové stránky" nebo jen "stránky").


2. Společnost Group Construction s.r.o. v souvislosti se vstupem na její internetové stránky as jejich základním používáním (tj. prohlížením obsahu stránek přístupného neregistrovaným návštěvníkům stránek) běžně nevyžaduje poskytnutí jakýchkoli osobních údajů a / nebo jiných údajů nemajících povahu osobního údaje (dále jen "Osobní údaje ").


3. V případě, že společnost Group Construction s.r.o. v souvislosti se vstupem na a/nebo používáním jejích internetových stránek a/nebo jejich vybraných částí (sekcí) a/nebo v souvislosti s uskutečněním určitých úkonů návštěvníky a/nebo uživateli její stránek prostřednictvím jejích webových stránek bude požadovat poskytnutí Osobních údajů (např. pro registraci do části (sekce) určené pro registrované uživatele/do věrnostního programu, pro uskutečnění objednávky prostřednictvím stránek atd...), jejich poskytnutí i nakládání s nimi (včetně jejich zpracování) se bude spravovat zvláštními ustanoveními o nakládání s Osobními údaji, které budou umístěny (resp. jinak k dispozici - např. formou aktivního prolinkem) na příslušném místě internetových stránek (např. v registračním formuláři do části - sekce) internetových stránek určené pro jejich registrovaných uživatelů, v objednávkovém formuláři atd.). Zvláštní ustanovení o nakládání s Osobními údaji podle předchozí věty mohou být začleněny do většího úhrnného dokumentu (např. do dokumentu obchodní podmínky), který bude umístěn (resp. jinak k dispozici - např. Formou aktivního prolinkem) na příslušném místě internetových stránek (např. v registračním formuláři do části (sekce) internetových stránek určené pro jejich registrovaných uživatelů, v objednávkovém formuláři atd.). V případě, že takové zvláštní ustanovení o nakládání s Osobními údaji nebudou na příslušném místě internetových stránek umístěny (resp. jinak k dispozici), na poskytnutí Osobních údajů a nakládání s nimi (jejich zpracování) se vztahuje ustanovení bodu 4. a 5. tohoto dokumentu.


4. Poskytnutím Osobních údajů společnosti Group Construction s.r.o. prostřednictvím jejího internetových stránek (např. vyplněním a odesláním registračního formuláře, objednávky, žádosti o zasílání akčních nabídek e-mailem atd.) Uděluje návštěvník, resp. uživatel internetových stránek společnosti Group Construction s.r.o. souhlas se zpracováním všech jím takto poskytnutých Osobních údajů. Společnost Group Construction s.r.o. je ve smyslu uděleného souhlasu oprávněna poskytnuté Osobní údaje zpracovávat zejména pro účely realizace smluvních vztahů, závazků a povinností, v souvislosti se vznikem kterých došlo k poskytnutí Osobních údajů, pro účely zkvalitňování produktů a služeb společnosti Group Construction s.r.o.. jakož i pro účely prezentace a propagace společnosti Group Construction s.r.o., jejích partnerů, programů, jí poskytovaných a/nebo prodávaných produktů a služeb a zasílání uvedeného se týkajících informací, novinek, zpráv a nabídek a na další reklamní, marketingové a jiné komunikační účely (a to i prostřednictvím elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 351/2011 Sb o elektronických komunikacích v platném znění). Souhlas se uděluje dobrovolně na předem neurčenou dobu. Souhlas je možné, při dodržení omezení nezbytných k dokončení realizace smluvních vztahů, závazků a povinností, v souvislosti se vznikem kterých došlo k poskytnutí Osobních údajů (např. vybavení přijaté objednávky) kdykoli bezplatně odvolat, a to formou e-mailu (obsahujícího odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů) doručeného na e-mailovou adresu obchod@groupelectric.sk nebo formou dopisu (obsahujícího odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů) doručeného společnosti Group Construction s.r.o. Odvoláním souhlasu zaniká registrace daného registrovaného uživatele, přístup daného registrovaného uživatele stránek do části (sekce) internetových stránek určené pro registrované uživatele i jeho účast ve věrnostním programu, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Společnost Group Construction s.r.o. smí poskytnuté Osobní údaje zpracovávat, dokud souhlas nebude odvolán. Návštěvník, resp. uživatel internetových stránek má ve vztahu k jeho zpracovávaným Osobním údajům všechna práva stanovena zejména § 20 a souv. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v platném znění. Poskytnuté Osobní údaje návštěvníka, resp. uživatele stránek může společnost Group Construction s.r.o. zpracovávat i prostřednictvím jiného subjektu. Souhlas se ve stejném rozsahu a za stejných podmínek vztahuje na Osobní údaje, které mají povahu osobního údaje ve smyslu zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v platném znění, jakož i na údaje nemající charakter osobního údaje.


5. Součástí souhlasu podle bodu 4. tohoto dokumentu je i souhlas se zasíláním informací o novinkách společnosti Group Construction s.r.o., její nabídkách a dalších souvisejících informací na e-mailovou adresu a případně i na jiná kontaktní místa, které návštěvník, resp. uživatel internetových stránek poskytl společnosti Group Construction s.r.o. prostřednictvím jejího internetových stránek (např. vyplněním a odesláním registračního formuláře, objednávky, žádosti o zasílání akčních nabídek e-mailem atd.). Souhlas se zasíláním informací se uděluje dobrovolně, na předem neurčenou dobu a je ho možné kdykoli bezplatně odvolat, a to formou e-mailu (obsahujícího odvolání souhlasu se zasíláním informací) doručeného na e-mailovou adresu obchod@groupelectric.sk nebo formou dopisu (obsahujícího odvolání souhlasu se zasíláním informací) doručeného společnosti Group Construction s.r.o. nebo udělením a odesláním nesouhlasu se zasíláním informací prostřednictvím internetové stránky zpřístupněné proklikem (t.j. aktivním prolinkem) z informačního e-mailu. Odvolání souhlasu se zasíláním informací podle tohoto bodu nemá za následek odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů podle bodu 4. tohoto dokumentu (tento je v případě zájmu nutno odvolat samostatně, způsobem podle bodu 4. tohoto dokumentu).Stejně odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů podle bodu 4. tohoto dokumentu nemá za následek odvolání souhlasu se zasíláním informací podle tohoto bodu (tento je v případě zájmu nutno odvolat samostatně, způsobem podle bodu 5. tohoto dokumentu). Návštěvník, resp. uživatel internetových stránek má v souvislosti se zasíláním informací všechna práva stanovená § 62 a souv. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikacích v platném znění.


6. Společnost Group Construction s.r.o. může používat údaje získané na její internetových stránkách v agregované podobě pro zjištění celkového počtu návštěvníků těchto stránek a počtu návštěvníků každé jednotlivé internetové stránky.


7. Použití technologie cookies na stránkách společnosti Group Construction s.r.o. upravuje dokument Prohlášení o používání technologie cookies .


8. Stránky společnosti Group Construction s.r.o.. mohou obsahovat odkazy na internetové stránky provozované třetími osobami. Obsah těchto internetových stránek však společnost Group Construction s.r.o.. podrobně nezná. Umístěním odkazů na stránkách společnost Group Construction s.r.o. pouze usnadňuje přístup na internetové stránky třetích osob, ale nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakýkoliv jejich obsah. Obsah umístěný na odkazovaných internetových stránkách nelze považovat za obsah umísťován, podporovaný nebo schvalován společností Group Construction s.r.o. Společnost Group Construction s.r.o. neručí a neodpovídá za jakékoliv informace ani materiály umístěné na internetových stránkách třetích osob ani za jakékoli porušení právních předpisů, práv či oprávněných zájmů třetích osob, ke kterým by na internetových stránkách třetích osob došlo. Odpovědnost za veškerý obsah a fungování odkazovaných internetových stránek jakož i jakékoli škody vzniklé v souvislosti s jejich používáním nesou výlučně jejich provozovatelé. Na internetové stránky třetích osob se nevztahuje (resp. nemusí vztahovat) politika ochrany soukromí společnosti Group Construction s.r.o.. a tedy ani pravidla, zásady, postupy a následky uvedené v tomto dokumentu. Doporučujeme proto, aby ste se o politice shromažďování a šíření údajů internetovými stránkami provozovanými třetími osobami informovali přímo u těchto osob.


9. Společnost Group Construction s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tento dokument. Jeho změna nabude účinnosti jejím uveřejněním na stránkách společnosti Group Construction s.r.o.., pokud není výslovně uveden jiný termín nabytí její účinnosti.


Aktualizováno 23. 05. 2018

OTE2ZjFhY2